ARCHIVES :

Volume -  9        |       Issue -  3
Online since  Friday, Aug 30, 2019
Accessed  3224   times.

 Download Cover Image
ORIGINAL ARTICLES
Christy. S, Nivedhitha. M. S
DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00025.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   233  (html)       Private Access
Priyanka V Dhalkar, Shivani S Jagtap, Suraj T Jadhav, Myuresh R. Redkar., Biradev S Karande
DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00034.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   217  (html)       Private Access
Mounika P Siridevi, Hemant T Kumar, Srinivasa Y Rao, Vara Prasad K Rao
DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00035.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   226  (html)       Private Access
Ankita R. Koshti, Sachin B. Jadhav, M. M. Bari, Dr. S. D. Barhate
DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00036.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   237  (html)       Private Access
Sachin B. Jadhav, Ankita R. Koshti, M. M. Bari, S. D. Barhate
DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00037.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   212  (html)       Private Access
Mayuresh. R. Redkar, Priyajit S Hasabe, Suraj. T. Jadhav, Pankaj S Mane, Deepak J Kare
DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00038.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   230  (html)       Private Access
Dasari Nirmala, Lakshmi Durga, M. Sudhakar
DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00026.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   207  (html)       Private Access
G. Sivakumar, G. Arihara Sivakumar, Rebecca
DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00027.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   248  (html)       Private Access
Sajan Maharjan, Neha Prajapati, Amit Shrestha
DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00028.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   226  (html)       Private Access
Sujata S. Sawant, Sangram S. Patil, Hemant S. Kandle, Manohar D. Kengar, Ganesh B. Vambhurkar, Mangesh A. Bhutkar
DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00029.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   264  (html)       Private Access
Sushil D. Patil, Tejashri Dugaje, Sanjay J. Kshirsagar
DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00030.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   205  (html)       Private Access
Rohankumar R. Chavan, Sheela S. Thorat, Aishwarya R Thoke
DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00031.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   199  (html)       Private Access
Abhishek Soni, Ojasvi Gupta, Hemant Kumar Verma, Dr. Amit Chaudhary
DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00032.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   236  (html)       Private Access
Ashok Thulluru, S. Shakir Basha, C. Bhuvaneswara Rao, Ch. S. Phani Kumar, Nawaz Mahammed, K. Saravana kumar
DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00033.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  1  (pdf),   245  (html)       Private Access
Indexed / Abstracted in
   Google Scholar
   Indian Citetion Index


Visitor's No. :   171198