ARCHIVES :

Volume -  9        |       Issue -  2
Online since  Thursday, May 09, 2019
Accessed  3274   times.

 Download Cover Image
ORIGINAL ARTICLES
Sampada V. Kadam, Nilima U. Rane, Chandrakant S. Magdum
DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00011.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   286  (html)       Private Access
Manohar D. Kengar, Amit A. Jadhav, Suraj B. Kumbhar, Rahul P. Jadhav
DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00020.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   231  (html)       Private Access
Suresh A. Marnoor
DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00021.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   222  (html)       Private Access
Vikranti W. Koli, Manohar D. Kengar, Amruta B. Kamble, Suraj B. Kumbhar, Rahul P. Jadhav
DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00022.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   198  (html)       Private Access
Kanchan R. Pagar, Sarika V. Khandbahale
DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00023.0
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   230  (html)       Private Access
Sanjay Kshirsagar, Manisha Choudhari, Reshmi Sathyan, Shruti Dhore
DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00024.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   236  (html)       Private Access
Nandakumar. E, Vinothkumar. S
DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00012.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   202  (html)       Private Access
Dhananjay Babanrao Deshmukh, Mahesh Ramrao Sherkar
DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00013.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   219  (html)       Private Access
Kuldeep P. Waidya, S. Ramya Sri, T. Janaki
DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00014.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   266  (html)       Private Access
Prajakta Gopinath Thete, Ravindranath Bhanudas Saudagar
DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00015.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   231  (html)       Private Access
Pranita A. Argade, Mangesh A. Bhutkar, Chandrakant S. Magdum
DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00016.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   230  (html)       Private Access
Nitin A. Gaikwad, Abhishek S. Pujari , Indrajeet V. Mane, Ganesh B. Vambhurkar, Pravin P. Honmane
DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00017.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   233  (html)       Private Access
Sk. Asha Begum, B. Bhargavi, J. Divya, K. Swetha, Sk. Zareena, Lohitha S, Ramya Sri S
DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00018.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   221  (html)       Private Access
Krushna K. Zambare, Avinash B. Thalkari, Nagesh S. Tour, Kavya V. Reddy
DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00019.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   219  (html)       Private Access
Indexed / Abstracted in
   Google Scholar
   Indian Citetion Index


Visitor's No. :   149636