CURRENT ISSUE:
Current Issue

Volume -  8        |       Issue -  4
Online since  Saturday, Nov 03, 2018
Accessed  433   times.

 Download Cover Image

ORIGINAL ARTICLES
Authors:   Indrajeet V. Mane, Abhishek S. Pujari, Nitin A. Gaikwad, Rajeshwar V. Chavan, Ganesh B. Vambhurkar
DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00030.2
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   33  (html)       Private Access
Authors:   Shital S. Shinde, Girishchandra R. Mandake, Manoj M. Nitalikar
DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00039.9
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   36  (html)       Private Access
Authors:   Raditya Weka Nugraheni, Helmy Yusuf, Dwi Setyawan
DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00040.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   40  (html)       Private Access
Authors:   Girishchandra R. Mandake, Shital S. Shinde, Omkar A. Patil, Manojkumar M. Nitalikar
DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00040.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   35  (html)       Private Access
Authors:   Ghadge Dhairyasheel, Yadav Adhikrao, Gharge Varsha
DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00031.4
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   40  (html)       Private Access
Authors:   Varma Kumar Ajit, Gupta Kumar Arun, Khare Piush, Patel Rakesh
DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00032.6
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   37  (html)       Private Access
Authors:   Girishchandra R., Mandake, Shital S. Shinde, Vishal Y. Belaskar, Asha M. Jagtap, Ganesh B. Vambhurkar, Manoj M. Nitalikar
DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00033.8
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   36  (html)       Private Access
Authors:   Brijesh Kumar Saroj, Shreyash Tripathi, Mohd Yaqub Khan
DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00034.X
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   32  (html)       Private Access
Authors:   Ganesh B. Vambhurkar, Asha M. Jagtap, Akshata S. Gavade, Manish D. Rajput, Hrutuja V. Kambale, Manohar D. Kengar
DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00035.1
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   40  (html)       Private Access
Authors:   Shreyash Tripathi, Brijesh Kumar Saroj, Mohd Yaqub Khan
DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00036.3
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   33  (html)       Private Access
Authors:   Pradeep Kumar A, Sree Vishal S, Nivya R M, Rajesh Ramachandran
DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00037.5
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   35  (html)       Private Access
Authors:   Pawar Pravin, Yadav Adhikrao, Gharge Varsha
DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00038.7
[Abstract]  [PDF Paper]  [HTML Paper] [Cite] 
Viewed:  0  (pdf),   36  (html)       Private Access


Visitor's No. :   110393