Author(s): Bharti Ahirwar

Email(s): ah_bharti@yahoo.com

DOI: Not Available

Address: Dr. Bharti Ahirwar
SLT Institute of Pharmaceutical Sciences, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (CG) 495 007
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 3,      Issue - 1,     Year - 2013


Cite this article:
Bharti Ahirwar. Stability study of Ayurvedic formulation kankasava. Asian J. Pharm. Tech. 3(1): Jan.-Mar. 2013; Page 01-04.
Recomonded Articles:

Author(s): Beedha. Saraswathi, Dr. T. Satyanarayana, K. Mounika, G. Swathi , K. Sravika, M. Mohan Krishna

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00004.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Yogita. Chowdhary

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00002.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Girishchandra R., Mandake, Shital S. Shinde, Vishal Y. Belaskar, Asha M. Jagtap, Ganesh B. Vambhurkar, Manoj M. Nitalikar

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00033.8         Access: Open Access Read More

Author(s): K. Vanitha. M. Venkataswamy, Sanam Niharika, Alluri Ramesh

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00011.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Pooja Shetty, Ravi Kumar, Yamunappa, Prathibha Suvarna, Narayana Swamy VB

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00001.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Nitin A. Gaikwad, Abhishek S. Pujari , Indrajeet V. Mane, Ganesh B. Vambhurkar, Pravin P. Honmane

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00017.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Arpit Gawshinde, Dinesh kumar Mishra, Neha Kamalpuria, Nadeem Farooqui, Surbhi Choursiya

DOI: 10.52711/2231-5713.2021.00036         Access: Open Access Read More

Author(s): Abhishek Soni, Ojasvi Gupta, Hemant Kumar Verma, Dr. Amit Chaudhary

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00032.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Rutuja Saurabh Shah

DOI: 10.52711/2231-5713.2021.00035         Access: Open Access Read More

Author(s): P.K. Mohanty, Neha Chourasia, Neraj Kumar Bhatt, Y.A. Jaliwala

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Yogesh Thorat, Smeeta Kumbhar, Vinod Matole, Avinash Birajdar, Saili Madur, Smita Patil, Anita Shegaonkar

DOI: 10.5958/2231-5713.2020.00023.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Bharti Ahirwar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): A.V.S. Ksheera Bhavani, A. Lakshmi Usha, Kayala Ashritha, E. Radha Rani

DOI: 10.52711/2231-5713.2021.00029         Access: Open Access Read More

Author(s): Raditya Weka Nugraheni, Helmy Yusuf, Dwi Setyawan

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00040.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Aman Yadav, Dinesh Kumar Mishra, Pritesh Paliwal, Nadeem Farooqui, Arpit Gawshinde

DOI: 10.52711/2231-5713.2021.00047         Access: Open Access Read More

Author(s): Raditya Weka Nugraheni, Helmy Yusuf, Dwi Setyawan

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00035.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Vishvajit M. Khade, Sourabh S. Hegaje, Mayuresh R. Redkar, Chetan G. Dhande

DOI: 10.5958/2231-5713.2021.00006.4         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmacy and Technology (AJPTech.) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5713 


Recent Articles
Tags