Author(s): Vaishali B. Morade, Vandana R. Daga, Dr. Prashant R. Malpure

Email(s): vaishali.morade@gmail.com

DOI: DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00006.5

Address: Vaishali B. Morade*, Vandana R. Daga, Dr. Prashant R. Malpure Department of Pharmaceutics, S.G.S.S’s Loknete Dr. J. D. Pawar College of Pharmacy, Manur, Kalwan.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 8,      Issue - 1,     Year - 2018


Cite this article:
Vaishali B. Morade, Vandana R. Daga, Dr. Prashant R. Malpure. Formulation and Evaluation of Mouth Dissolving Tablets of Zolmitriptan. Asian J. Pharm. Tech. 2018; 8 (1): 35-42. doi: DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00006.5
Recomonded Articles:

Author(s): Nirmala Rangu, B. Chaitanya Kumari, Ganesh Akula, A Jaswanth

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00001.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Anju govind, Manjunath B Menden, Ravikumar, Simila1, Mercy, Narayana Swamy VB

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00013.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Madan Singh, Prashant Soni, Neeraj Upmanyu , Yogesh Shivhare

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Jenifer. P, C.P. Balakrishnan, S. Chidambaram Pillai

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00018.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Godbole Ajeet Madhukar, Patel Bhautik V, Somnache Sandesh Narayan, Prajapati Ashish R, Yadav Pradeep

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00004.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Sarfaraz Md., Arshad Ahmed Khan K., Doddayya H., Reddy S.R. , Udupi R.H.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Himanshu Deshmkh, Chandrashekhara S., Nagesh C., Amol Murade, Shridhar Usgaunkar.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Girishchandra R., Mandake, Shital S. Shinde, Vishal Y. Belaskar, Asha M. Jagtap, Ganesh B. Vambhurkar, Manoj M. Nitalikar

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00033.8         Access: Open Access Read More

Author(s): V Jhansipriya Marabathuni, M. Bhavani, M. Lavanya, K. Padmaja, N. Madhavi, P. Babu, Ch. M. M. Prasada Rao

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00022.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Sampada V. Kadam, Nilima U. Rane, Chandrakant S. Magdum

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00011.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Vaishali B. Morade, Vandana R. Daga, Dr. Prashant R. Malpure

DOI: DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00006.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Subhashis Debnath, C Shashank, M. Niranjan Babu, R Suresh Kumar

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00020.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Raut Indrayani D, Gharge Manisha, Dandwde Sonli, Mohite S.K., Magdum C.S.

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00008.3         Access: Open Access Read More

Author(s): V. S. Aher, B. A. Bhairav, R. B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00031.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Ankita R. Koshti, Sachin B. Jadhav, M. M. Bari, Dr. S. D. Barhate

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00036.9         Access: Open Access Read More

Author(s): P. Sabitha Reddy, S. Sujani, K. Ravindra Reddy

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Varsha Gharge, Pravin Pawar

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00005.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Mayuresh. R. Redkar, Priyajit S Hasabe, Suraj. T. Jadhav, Pankaj S Mane, Deepak J Kare

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00038.2         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmacy and Technology (AJPTech.) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5713 


Recent Articles
Tags