Author(s): Akash H. Mali, Azam Z. Shaikh

Email(s): akashhmali2001@gmail.com

DOI: 10.52711/2231-5713.2021.00048

Address: Akash H. Mali, Azam Z. Shaikh
Department of Pharmaceutic, Ahinsa Institute of Pharmacy, Dondaicha, Dist. Dhule MS.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 11,      Issue - 4,     Year - 2021


Cite this article:
Akash H. Mali, Azam Z. Shaikh. A Short Review on Nasal Drug Delivery System. Asian Journal of Pharmacy and Technology. 2021; 11(4):289-2. doi: 10.52711/2231-5713.2021.00048
Recomonded Articles:

Author(s): Phatak Atul A., Chaudhari Praveen D.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Dhadde Gurunath S., Mali Hanmant S., Raut Indrayani D., Nitalikar Manoj M., Bhutkar Mangesh A.

DOI: 10.52711/2231-5713.2021.00025         Access: Open Access Read More

Author(s): Sunil Kumar, Anil Kumar, Vaibhav Gupta, Kuldeep Malodia, Pankaj Rakha

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Girishchandra R., Mandake, Shital S. Shinde, Vishal Y. Belaskar, Asha M. Jagtap, Ganesh B. Vambhurkar, Manoj M. Nitalikar

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00033.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Poonam R. Songire, Smita S. Aher, R. B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5713.2015.00031.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Godbole Ajeet Madhukar, Patel Bhautik V, Somnache Sandesh Narayan, Prajapati Ashish R, Yadav Pradeep

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00004.6         Access: Open Access Read More

Author(s): S. Kumara Swamy, G. Arun, Bethi Srinivas, Agaiah Goud B

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00014.3         Access: Open Access Read More

Author(s): P. Janaki Pathi, N. Appala Raju

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): M. Karthika, K. Pramod, K.C. Ajithkumar, U. S. Jijith

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00025.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Subhashis Debnath, Gampa Vijay Kumar, S.V. Satyanarayana

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): B. Ranga Nayakulu, Nakka Ravi Kumar, Ch. Kiran Kumar, P. Raja Abhilash

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00012.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Paun J.S., Tank H.M.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Priyanka V Dhalkar, Shivani S Jagtap, Suraj T Jadhav, Myuresh R. Redkar., Biradev S Karande

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00034.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Pradnya M Khandagale, Manisha M. Rokade, Dipti G. Phadtare

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00015.6         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmacy and Technology (AJPTech.) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5713 


Recent Articles
Tags