Author(s): B. Hemalatha, T. Pavani Priya, K. Manasa, Ch. Greeshmika, P. Kavya, Shaik Sayeeda Sarah, K. Padmalatha

Email(s): balahemalatha25@gmail.com

DOI: 10.52711/2231-5713.2022.00038

Address: B. Hemalatha1*, T. Pavani Priya1, K. Manasa1, Ch. Greeshmika1, P. Kavya1, Shaik Sayeeda Sarah1, K. Padmalatha2
1Department of Pharmaceutics, Vijaya Institute of Pharmaceutical Sciences for Women, Vijayawada.
2Department of Pharmacology, Vijaya Institute of Pharmaceutical Sciences for Women, Vijayawada.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 12,      Issue - 3,     Year - 2022


Cite this article:
B. Hemalatha, T. Pavani Priya, K. Manasa, Ch. Greeshmika, P. Kavya, Shaik Sayeeda Sarah, K. Padmalatha. Optimization of Oxiconazole Topical Emulgel Formulation for the Treatment of Skin Infections. Asian Journal of Pharmacy and Technology. 2022; 12(3):232-6. doi: 10.52711/2231-5713.2022.00038
Recomonded Articles:

Author(s): Anuradha A Sawant, S.K. Mohite.

DOI: 10.5958/2231-5713.2015.00014.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Nirmala Rangu, B. Chaitanya Kumari, Ganesh Akula, A Jaswanth

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00001.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Madan Singh, Prashant Soni, Neeraj Upmanyu , Yogesh Shivhare

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Girishchandra R., Mandake, Shital S. Shinde, Vishal Y. Belaskar, Asha M. Jagtap, Ganesh B. Vambhurkar, Manoj M. Nitalikar

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00033.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Sarfaraz Md., Arshad Ahmed Khan K., Doddayya H., Reddy S.R. , Udupi R.H.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Godbole Ajeet Madhukar, Patel Bhautik V, Somnache Sandesh Narayan, Prajapati Ashish R, Yadav Pradeep

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00004.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Sampada V. Kadam, Nilima U. Rane, Chandrakant S. Magdum

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00011.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Jenifer. P, C.P. Balakrishnan, S. Chidambaram Pillai

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00018.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Vaishali B. Morade, Vandana R. Daga, Dr. Prashant R. Malpure

DOI: DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00006.5         Access: Open Access Read More

Author(s): B. Ranga Nayakulu, Nakka Ravi Kumar, Ch. Kiran Kumar, P. Raja Abhilash

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00012.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Subhashis Debnath, C Shashank, M. Niranjan Babu, R Suresh Kumar

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00020.4         Access: Open Access Read More

Author(s): P. Sabitha Reddy, S. Sujani, K. Ravindra Reddy

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Mayuresh. R. Redkar, Priyajit S Hasabe, Suraj. T. Jadhav, Pankaj S Mane, Deepak J Kare

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00038.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Rina G. Maskare, Nitin H. Indurwade, Aparna O. Yadav, Ajita S. Kesharwani, Aishwarya A. Jain, Vishal K. Bisen, Angat T. Kotangale

DOI: 10.52711/2231-5713.2021.00022         Access: Open Access Read More

Author(s): Pawar Pravin, Yadav Adhikrao, Gharge Varsha

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00038.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Varsha Gharge, Pravin Pawar

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00005.3         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmacy and Technology (AJPTech.) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5713 


Recent Articles
Tags